Gatunki roślin


Rośliny wykorzystywane do obsadzeń ekologicznych umocnień brzegowych typu Bestmann-technik.

typ “B” i “A” umocnienie lekkie opierające się na (wegetacyjnych siatkach, matach i faszynach kokosowych) oraz ciężkie (wegetacyjne walce i materace kamienne) , zostają obsadzone kokonami roślin wodnych i brzegowych takimi jak: turzyca brzegowa, turzyca błotna, turzyca nibyciborowata, mozga trzcinowata, sitowie leśne, kosaciec żółty, tatarak i inne. Rośliny te należą do grupy roślinn wieloletnich (byliny). W naturze rosną one na terenach podmokłych i na linii przejściowej między wodą a lądem. Dlatego też mają bardzo mocno rozwinięte systemy korzeniowe przerastające brzegi zbiorników i cieków wodnych, tworząc naturalną osłonę brzegu przed erozją. Uszczelniając brzegi uniemożliwiają stałe wypłukiwanie związków organicznych z gruntu co zapobiega nadmiernej eutrofizacji (zarastaniu) zbiorników i cieków wodnych. Rośliny obsadzone w materiałach wegetacyjnych zalicza się do grupy roślin polikarpicznych czyli wieloletnich roślin zielnych. Cechą tej grupy roślin jest zdolność do odnawiania się w sposób wegetatywny (poprzez kłącze). Polikarpiczność ich polega na wchodzeniu w stadium rozwoju generatywnego (rozmnażanie przez nasiona) coraz nowych pokoleń pędów, które mają charakter monokarpiczny (jednoroczny) i tworzą się corocznie na nasadach pędów kwiatowych. Po kwitnieniu i wydaniu owoców obumiera cały pęd.

- Nie wymagają koszenia i jest to niewskazane. Wykaszanie szuwarów mogłoby prowadzić do niekorzystnej sukcesji roślin (wypieraniu niektórych gatunków roślin przez inne). Skoszone rośliny przy dłużej utrzymującym się wyższym poziomie lustra wody pozbawione byłyby możliwości pobierania tlenu i dwutlenku węgla z atmosfery co w konsekwencji prowadziłoby do zaduszenia i obumarcia roślin. Należy natomiast usuwać chwasty i siewki wyrastających krzewów i drzew takich jak wierzba, olcha, czy brzoza.

- Podczas prac ziemnych przy tworzeniu zbiorników naruszona zostaje żyzna warstwa gleby, z której wypłukane zostają substancje pokarmowe, powodując ich nadmiar w wodzie. Prowadzi to do zakwitu glonów, które trzeba przez dwa do trzech lat usuwać mechanicznie, aby po ich rozkładzie substancje organiczne ponownie nie wracały do obiegu. Zakwit glonów następuje najczęściej w maju i czerwcu. Najprostszym sposobem usunięcia glonów jest ich fizyczne usunięcie z wody za pomocą grabi z łódki, czy pontonu. Należy również zadbać o to, aby liście opadające jesienią, z drzew porastających skarpę nad zbiornikiem, nie dostawały się w zbyt dużej ilości do zbiornika. Należy je regularnie wygrabiać (oczyszczenie osadnika) , aby zapobiec zbytniemu zakwaszeniu wody i zachwianiu równowagi biologicznej zbiornika. Podpiętrzenia wody o do max poziomu przelewu wpływa pozytywnie na stworzenie zróżnicowanego szuwaru brzegowego i równowagi biologicznej zbiorników.

W naszym dziale ogrodniczym hodujemy rocznie do kilkuset tysięcy roślin szuwaru brzegowego, właściwego i roślin podwodnych.

Etap I- zbiór nasion i wysiew

Etap II- hodowla roślin i tworzenie wegetacyjnych kokonów roślinnych

Etap III - Obsadzenia wegetacyjnych materiałów

Większość zdjęć roślin wykonałem nad naszym małym firmowym stawem, w basenach wodnych z wegetacyjnymi materiałami oraz w szuwarach zrealizowanych projektów. Staw wykonaliśmy dwadzieścia lat temu, umacniając jego brzegi opaską z wegetacyjnej faszyny i maty kokosowej. Na dnie umieściliśmy kilka wegetacyjnych koszy z roślinami wodnymi (grążel żółty i grzybień biały). Aby utworzyć szuwar właściwy, przy brzegach zaszpilkowaliśmy kłęby roślinne (pałkę szeroko i wąskolistną, oczeret, strzałkę wodną , jeżogłówkę gałęziastą). Po latach utworzył się naturalny staw, z wszystkimi strefami roślinnymi. Wykorzystujemy go jako zbiornik wyrównawczy, w którym woda się ogrzewa, a następnie przepompowywana jest do basenów wodnych z ułożonymi materiałami kokosowymi i obsadzeniami. Z wodą do basenów przepływa również skrzek żabi, ikra ryb i niezliczona ilość owadów i ich wodnych larw. Tam, w dogodnych warunkach zarówno w lecie jak i zimą rozwija się bujne życie wodno-lądowe. Dostarczając na różne projekty nasz materiał wegetacyjny, przywozimy również całe życie biologiczne z naszego stawu. Najlepszym świadectwem równowagi biologicznej zbiorników czy cieków wodnych jest ich jakość wody. Do naszego stawu co roku przylatują obficie żerować ptaki (zimorodki i pliszki górskie), które jak papierek lakmusowy wskazują dobry stan całego ekosystemu wodno-lądowego. Przy tworzeniu koncepcji, projektowaniu zbiorników, cieków czy rewitalizacji terenów zielonych należy starać się wprowadzić jak najszerszy wachlarz roślinności, pamiętając o ich indywidualnych cechach i upodobaniach środowiskowych. Powinny one pełnić równocześnie wiele funkcji od estetyki terenu po typową rolę tej grupy roślin, jaką jest umacnianie brzegów oraz poprawa jakości wody i gleby.

W zgodzie z naturą


Żaba wodna

Ropucha szara

Rzekotka drzewna

Traszka Grzebieniasta

Traszka zwyczajna

Ważka

Zimorodek

Zimorodek

zimorodek