OFERTA


oczka wodne

Małe zbiorniki wodne ( osiedlowe, śródmiejskie czy ogrodowe) zasilane najczęściej wodami opadowymi lub gruntowymi.

Stawy

Stosunkowo płytkie zbiorniki wodne powstałe w naturalnych zagłębieniach podmokłych terenów lub wykonane sztucznie. Zasilane wodami gruntowymi, ciekami lub źródłami

Stawy Hodowlane

Naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne, które służą hodowli ryb, ale mogą również pełnić funkcje rekreacyjną.

Zbiorniki retencyjne

Sztucznie utworzone zbiorniki służące retencjonowaniu wód opadowych i rzecznych. Pełnią funkcję przeciwpowodziową, ale również rekreacyjną i ekologiczną.

Zbiorniki uszczelnione

Zbiorniki wyłożenie specjalną folią która następnie zostaje zgrzana dzięki czemu zbiornik uzyskuje szczelność .

Strugi

Cieki wodne o małym spadku, płynące na terenie nizinnym. Często nazywane rzeczkami

Potoki

Niewielki ciek o wartkim nurcie. Podczas opadów nabierają one jednak czasem charakteru potoku podgórskiego powodując dużą erozję brzegów.

Rzeki

Naturalne powierzchniowe cieki płynące w wyżłobionym korycie, zasilane wodami podziemnymi i wodami ze spływu powierzchniowego, pochodzącego z deszczów i roztopów

Kanały

Sztuczne cieki, drogi wodne łączące istniejące naturalne akweny i drogi wodne. Zawierają najczęściej budowle ziemne takie jak: śluzy, pochylnie i podnośnie umożliwiające żeglugę.

Oczyszczalnie

Biologiczne oczyszczalnie zbiorników wodnych (szuwar brzegowy i właściwy).

Umocnienia brzegów

Umocnienia ciężkie oparte na komorowych materacach i walcach kamiennych oraz lekkie oparte na wegetacyjnych faszynach i matach kokosowych .

Wyspy pływajace

Trójkątne konstrukcje pływające połączone w moduły o różnych powierzchniach. Jako wypełnienie wysp służą m.in. wegetacyjne maty kokosowe.

Architektura Krajobrazu

Ukształtowanie i rewitalizacja terenu przy wykorzystaniu wegetacyjnych materiałów kokosowych, z uwzględnieniem rodzimej szaty roślinnej.

mATERIAŁY

Produkty służące umocnieniom brzegów wykonane z naturalnych surowców takich jak: włókno kokosowe, rośliny, kamień i lawa wulkaniczna.

Rowy melioracyjne

Cieki służące odwodnieniu terenu, z wykorzystaniem zastawek i przepustów, umocnionych w sposób ekologiczny.

Zielony dach

Roślinność szuwaru brzegowego tworzy zielony dach, jest to sposób na retencjonowanie wód opadowych i odprowadzanie nadwyżek do naturalnego zbiornika wodnego.