Oczyszczalnie ścieków


W ostatnich latach jako alternatywa dla małych oczyszczalni ścieków, pojawiły się oczyszczalnie ścieków z udziałem roślin. Ogólnie oczyszczalnie roślinne można podzielić na: systemy z powierzchniowym przepływem ścieków, systemy z podpowierzchniowym przepływem ścieków, systemy kombinowane. Inny podział oczyszczalni roślinnych można przeprowadzić biorąc pod uwagę rodzaj roślin zastosowanych do oczyszczania. W tym wypadku oczyszczalnie możemy podzielić na: oczyszczalnie z roślinnością bagienną, oczyszczalnie z roślinnością wodną zakorzenioną, oczyszczalnie z roślinnością wodną pływającą. Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach trzcinowych jest wynikiem wspłdziałania procesów mechanicznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku gruntowo-wodnym. Trzcina posadzona w oczyszczalni ma na celu: transportowanie tlenu poprzez źdźbła do kłączy i korzeni, a następnie do strefy gruntu wokół korzenia, rozluźnienie struktury gruntu poprzez przerastanie korzeniami, a tym samym zwiększenie wspłczynnika filtracji, biokatalityczne działanie korzeni pozwalające na optymalny przyrost mikroorganizmów w strefie gruntowo-wodnej, pobieranie przez rośliny substancji pokarmowych i wbudowywanie ich w swoje komórki. W wyniku transportu tlenu poprzez pędy do korzeni, wokół korzeni powstaje strefa tlenowa, w której wyniku oddziaływania bakterii tlenowych zostają utlenione związki węgla oraz zachodzi proces nitryfikacji związków azotu. Poza strefą tlenową, istniejącą w bezpośrednim sąsiedztwie, istnieje strefa beztlenowa, w której zachodzi proces defosfatacji i denitryfikacji. Taki efekt powoduje znaczne zwiększenie ilości mikroorganizmów w glebie w porównaniu z terenami nie porośniętymi roślinnością. Ilości te są porównywalne z ilością mikroorganizmów w metodach technicznych. Cechy oczyszczalni trzcinowej: W oczyszczalniach trzcinowych osiągane są wysokie efekty oczyszczania zarówno w zakresie zawiesiny, jak i BZT oraz związków biogennych. Efektywność oczyszczalni w okresie zimowym obniża się o ok. 10-20%. Dla prawidłowej pracy oczyszczalnie trzcinowe wymagają skutecznych urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków. Niezbędny okres dla maksymalnej wydajności oczyszczalni trzcinowych ścieków i ustabilizowania się odpływu wynosi od 2-3 lat. Stwierdzono, że w oczyszczalniach trzcinowych zachodzi wysokoefektywne usuwanie ze ścieków metali ciękich, które kumulują się w złożu gruntowym. W otoczeniu oczyszczalni trzcinowych nie występują nieprzyjemne odory, chyba że z nieprawidłowo eksploatowanych urządzeń mechanicznych. Stwierdzono w praktyce znaczne rónice pomiędzy ilością ścieków dopływających, a odpływających wynikającej z rónicy pomiędzy parowaniem a ilością opadów. W małych oczyszczalniach może dojść w okresach letnich do braków wypływu.

Przykładowe realizacje


Biologiczno-mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków w Żarnowcu

Biologiczne oczyszczalnie zbiorników wodnych(szuwar brzegowy i właściwy) Pas Nadmorski