Rowy melioracyjne


W nowoczesnym budownictwie wodnym rowy melioracyjne nie mają za zadanie osuszania i degradacji terenów, lecz mają służyć ukształtowaniu terenu, ukierunkowaniu przepływu nadmiaru wód gruntowych i opadowych oraz wykorzystaniu ich do zasilania oczek i zbiorników wodnych. Dzięki wykorzystaniu budowli ziemnych, takich jak zastawki i przepusty można regulować przepływ wód, tak, aby również w rowach i oczkach pozostawała odpowiednia jej ilość potrzebna do życia biologicznego na danym terenie. Przy wykorzystaniu wegetacyjnych materiałów umocnieniowych z dużą różnorodnością roślin, już w rowach i oczkach wodnych następuje oczyszczanie wody z nadmiaru związków organicznych i rozkład związków nieorganicznych, wydatnie poprawiając jakość odprowadzanej wody. Przykładem na zaprojektowanie (Biuro Projektów Hydro-Eko) i wykonanie (Agromel Sp.zo.o.) takiego odwodnienia wraz z utworzeniem dwóch zbiorników, przy wykorzystaniu ekologicznych systemów umocnień Bestmann-technik może być Park Regana w Gdańsku. Utworzenie szeregu rowów odwodnieniowych umożliwiło rekreacyjne zagospodarowanie terenu Pasa Nadmorskiego i zasilenie grawitacyjne zbiorników, wpływając równocześnie na poprawę estetyki terenu. Dzięki przepłyceniom, na których utworzono trzcinowiska, turzycowiska z wgłębieniami dla płazów, szuwary brzegowe i właściwe, enklawy dla ptactwa z wyłączeniem ruchu turystycznego oraz wyspy stałe, po piętnastu latach od realizacji możemy obserwować w zbiornikach równowagę biologiczną całego ekosystemu.

Przykładowe realizacje


Budowle ziemne, przepusty i zastawki

Efekt ekologiczny