Hydrolech
 
Czy wiesz że ...
Prawo budowlane, którego przepisy weszły w życie 11 lipca 2003 r. mówi, że przydomowy basen, staw lub oczko wodne o powierzchni do 30 metrów kwadratowych jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art.29 pkt.15 i 16). Budowę takich obiektów wystarczy zgłosić na 30 dni przed terminem wykonania.

Oferta

Stawy wodne, oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz oczyszczalnie ścieków z wykorzystaniem ekologicznych systemów ochrony i odnowy brzegów Bestmann - technik.

Oczyszczalnia ścieków

W ostatnich latach jako alternatywa dla małych oczyszczalni ścieków, pojawiły się oczyszczalnie ścieków z udziałem roślin. Ogólnie oczyszczalnie roślinne można podzielić na: systemy z powierzchniowym przepływem ścieków, systemy z podpowierzchniowym przepływem ścieków, systemy kombinowane. Inny podział oczyszczalni roślinnych można przeprowadzić biorąc pod uwagę rodzaj roślin zastosowanych do oczyszczania. W tym wypadku oczyszczalnie możemy podzielić na: oczyszczalnie z roślinnością bagienną, oczyszczalnie z roślinnością wodną zakorzenioną, oczyszczalnie z roślinnością wodną pływającą. Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach trzcinowych jest wynikiem współdziałania procesów mechanicznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku gruntowo-wodnym. Trzcina posadzona w oczyszczalni ma na celu: transportowanie tlenu poprzez źdźbła do kłączy i korzeni, a następnie do strefy gruntu wokół korzenia, rozluźnienie struktury gruntu poprzez przerastanie korzeniami, a tym samym zwiększenie współczynnika filtracji, biokatalityczne działanie korzeni pozwalające na optymalny przyrost mikroorganizmów w strefie gruntowo-wodnej, pobieranie przez roślinę substancji pokarmowych i wbudowywanie ich w swoje komórki. W wyniku transportu tlenu poprzez pędy do korzeni, wokół korzeni powstaje strefa tlenowa, w której wyniku oddziaływania bakterii tlenowych zostają utlenione związki węgla oraz zachodzi proces nitryfikacji związków azotu. Poza strefą tlenową, istniejącą w bezpośrednim sąsiedztwie, istnieje strefa beztlenowa, w której zachodzi proces defosfatacji i denitryfikacji. Taki efekt powoduje znaczne zwiększenie ilości mikroorganizmów w glebie w porównaniu z terenami nie porośniętymi roślinnością. Ilości te są porównywalne z ilością mikroorganizmów w metodach technicznych. Cechy oczyszczalni trzcinowej: W oczyszczalniach trzcinowych osiągane są wysokie efekty oczyszczania zarówno w zakresie zawiesiny, jak i BZT oraz związków biogennych. Efektywność oczyszczalni w okresie zimowym obniża się o ok. 10-20%. Dla prawidłowej pracy oczyszczalnie trzcinowe wymagają skutecznych urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków. Niezbędny okres dla maksymalnej wydajności oczyszczalni trzcinowych ścieków i ustabilizowania się odpływu wynosi od 2-3 lat. Stwierdzono, że w oczyszczalniach trzcinowych zachodzi wysokoefektywne usuwanie ze ścieków metali ciężkich, które kumulują się w złożu gruntowym. W otoczeniu oczyszczalni trzcinowych nie występują nieprzyjemne odory, chyba że z nieprawidłowo eksploatowanych urządzeń mechanicznych. Stwierdzono w praktyce znaczne różnice pomiędzy ilością ścieków dopływających, a odpływających wynikającej z różnicy pomiędzy parowaniem a ilością opadów. W małych oczyszczalniach może dojść w okresach letnich do braków wypływu.
© Hydrolech 2000 - 2007 | Projekt graficzny