Architektura krajobrazu


Naszym zadaniem postawionym przez Inwestora było stworzenie terenu rekreacyjnego na obszarze leżącym w dolinie jeziora Olpuch. Ponieważ zajmujemy się ekologicznymi umocnieniami brzegów, było dla nas jasne, że wszystkie roboty hydrotechniczne muszą być wykonane z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Prace zaczeliśmy od inwentaryzacji geobotanicznej i dokumentacji fotograficznej terenu. Podczas tych prac stwierdziliśmy występowanie ciekawych gatunków roślin wodno-błotnych takich jak zespł roślinny knieci błotnej (kaczeńce). Inwestor bardzo ucieszył się z tego faktu i poprosił o zachowanie tych stanowisk podczas zagospodarowania terenu. Ze skarp otaczających dolinę zaobserwowaliśmy trzy bijące źródła. Jednakże przepływ wody ze żródeł do jeziora był utrudniony na skutek zaniedbanych i zniszczonych rowów odwodnieniowych, sukcesji roślin porastających teren i braku ich pielęgnacji . Po wykonaniu inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej uzgodniliśmy z Inwestorem koncepcję ukształtowania terenu. Stwierdziliśmy również że, wszystkie roboty hydrotechniczne na tym pięknym terenie, muszą mieć na celu stworzenie rekreacyjnego obiektu, ale przy zachowaniu jego naturalnego charakteru doliny przyjeziornej. Opracowanie to pokazuje jak pogodzić te dwa zadania:
1.Ujęcia wody ze źródeł wykonaliśmy w postaci powiększonych zastoisk wodnych, o powierzchni kilku metrów kwadratowych w których zostały wpuszczone kręgi do gromadzenia źródlanej wody. Na kręgach zostały postawione estetyczne studnie do czerpania czystej wody źródlanej. Kładka drewniana umożliwia podejście do studni. Woda w tych zastoiskach utrzymuje się na poziomie dwudziestu centymetrów, nie doprowadzając tym samym do wysuszenia biocenoz roślin wodno-błotnych przylegających do miejsc wypływu źródeł. Na zdjęciu widoczne kwitnące kaczeńce. Woda w zastoisku stanowi doskonałe miejsce wylęgu i rezerwuar pokarmowy dla płazów bytujących w tym ekosystemie.
2. Rowy odprowadzające wodę ze źródeł i drenujące wodę podskórną z tego terenu wykonaliśmy w postaci meandrujących rowów otwartych na podobieństwo strumyków wpływających do stawu. Brzegi rowów zabezpieczone zostały opaską z wegetacyjnych faszyn i mat kokosowych, a dno pokryte drobnym żwirem.
3. Brzegi stawu umocnione zostały od stopy skarpy, wegetacyjną faszyną kokosową, powyżej wegetacyjną matę kokosową oraz korona skarpy siatką kokosową z obsiewem. Schematy obsadzeń roślinnych dobrane zostały na podstawie wcześniejszej inwentaryzacji roślin na tym terenie. Wśród nich znalazły się takie gatunki jak: turzyce brzegowe, turzyce nibyciborowate, turzyce prosowate, tatarak, kosaćce żóte, krwawnice pospolite, mięta, niezapominajki wodne i inne. Dodatkowo w stawie posadzone zostały rośliny wodne takie jak: Grzybienie białe oraz grążele żóte, które mają na celu zainicjowanie fitocenozy Nupharo-Nymphaeetum albae. Rośliny te działają w zbiorniku jak pompy dostarczające tlen do dolnych warstw zbiornika, korzystnie wpływając na procesy rozkładu związków organicznych i nieorganicznych. Dodatkowo tworzą zacienione miejsca w zbiorniku, ulubione dla ryb takich jak: liny, karpie i karasie
4. Kanał łączący staw z jeziorem został pogłębiony , brzegi oczyszczone i umocnione opaską złożoną z wegetacyjnej faszyny i maty kokosowej oraz siatki kokosowej. Powstały szuwar brzegowy służy ptakom jako miejsca lęgowe a rybom wpływającym z jeziora na wypłycenia w kanale i stawie jako miejsca do tarła. Zaobserwowaliśmy w licznych zbiornikach z naszymi umocnieniami że włókno kokosowe stanowi dla ryb, płazów i owadów doskonałe miejsce, gdzie mogą przyczepiać swoje jajeczka (ikry, skrzeku czy larw). Przez kanał poprowadzony został pomost z poręczami, a wzdłuż jego brzegu biegnie kładka spacerowa. Przy pomoście Inwestor postanowił wybudować małą przystań do cumowania łódek przypływających z jeziora na teren obiektu. Wszystkie elementy małej architektury wykonane zostały z drewna.
5. Niwelacja terenu polegała na rozparcelowaniu urobku z wykopów na terenie całego obiektu, podwyższając go nieznacznie. Na rozprowadzonym gruncie dokonano obsiewu traw niskich i zostały wykonane nasadzenia krzewów, kwiatów i drzew charakterystycznych dla tego ekosystemu. Przez rowy poprowadzone zostały kładki , tak aby można było poruszać się po całym terenie.
6. Podsumowując wykonane prace możemy stwierdzić że wraz z Inwestorem wykonaliśmy działania poprawiające stan przyrody na tym obszarze. Osiągneliśmy główne cele przy tego typu przedsięwzięciach renaturyzacyjnych:
- wzrost walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- wzrost zrónicowania biologicznego i zwiększenie walorów przyrodniczych,
- poprawa jakości wody

Przykładowe realizacje


Ukształtowanie krajobrazu,

Mała architektura.